EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Rövid határidővel vállaljuk az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, az egyéni védőeszközök meghatározását, munkakörönként és azon belül tevékenységekre lebontva. Vállalkozására nézve nem készült el az egyéni védőeszközök juttatásának rendje?
Az egyéni védőeszközök juttatási renjének meghatározása az egyik olyan munkavédelmi szempontú alapdokumentáció, melyet a munkavédelmi felügyelők egy ellenőrzés során vizsgálnak.

 
Egyéni védőeszköz juttatási rendjének kidolgozása


Rövid határidővel vállaljuk

az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos dokumentáció elkészítését.

+36 30 646 1969

 

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE

Az egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmszintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait.

 

Egyéni védőeszköz jutatási rend kidolgozásaHa a munka veszélyei és/vagy ártalmai műszaki megoldással nem háríthatók el teljes mértékben, a fennmaradó veszélyek és/vagy ártalmak elleni védelemül a munkavállalók számára egyéni védőeszközt, tisztálkodási szereket kell biztosítani.

Ezek a juttatások nem függenek sem munkakörtől, beosztástól, sem a kitettség időtartamától: azt minden érintettnek adni kell, aki köteles a kapott juttatást az előírás szerint, rendeltetésszerűen mindaddig használni, amíg a veszélynek és/vagy ártalomnak ki van téve.

E juttatásokat természetben kell kiadni, azok pénzben vagy más módon nem válthatók meg és nem helyettesíthetők mással.
Az egyéni védőeszközök átadásának-átvételének bizonylatolását az ezzel megbízott személy végzi, mely megjelenik a munkavédelmi szabályzatban.


E juttatások hiányában az adott munkát végezni nem szabad! Amennyiben ezeket a munkáltató nem biztosította megfelelő mennyiségben és minőségben, a munkavállalót az emiatt kiesett időre átlagbére illeti meg. Amennyiben az egyéni védőeszközök rendelkezésre állnak, de azt a munkavállaló saját hibájából nem használja, az emiatt kieső időre munkabér nem jár.


Ezen juttatásokat pénzügyileg és mennyiségileg egyaránt a vezetők kötelesek időben megtervezni.
A beszerzésről a feladattal megbízott munkatárs gondoskodik.
A juttatások beszerzésére szükséges pénzügyi fedezetet a munkáltató köteles biztosítani.
A juttatott eszközök és szerek a munkahelyről nem vihetők ki, másra át nem ruházhatók.

 

FONTOS TUDNIVALÓK AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATBAN

Kizárólag olyan egyéni védőeszközt szabad beszerezni, amely rendelkezik:

  • EK-jelöléssel, illetve az egyéni védőeszközök meghatározott köre
  • EK-típustanúsítvánnyal, ezért annak beszerzése nem bízható a viselésre kötelezett munkavállalóra.

Vásárláskor az eszköz használatra vonatkozó tájékoztatót is be kell szerezni!

Az egyéni védőfelszerelések juttatási rendjének kidolgozása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység, ezért az egyéni védőeszközöket és a viselésükre kötelezettek körét csak a munkavédelmi szakember a foglalkozás egészségügyi szolgálattal közösen határozhatja meg.Az egyéni védőfelszerelések jegyzékét a veszély és/vagy ártalom megjelölésével, valamint tájékoztatásul a jellemzően érintett munkakörök felsorolásával kell kidolgozni.
A meghatározottaktól eltérő eszköz juttatása tilos.
Az egyéni védőeszköznek kihordási ideje nincs (néhány kivételtől eltekintve, pl, lezuhanás ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközök), azt védelmi képességének csökkenése vagy elveszése esetén azonnal cserélni kell.


Az egyéni védőeszközöket a munkavállaló számára dokumentált módon kell átadni. Átadás előtt az egyéni védőeszköz átadását megelőzően annak kezelési utasításából a munkavállalót bizonyítható módon ki kell oktatni, az elsajátított ismeretekről vissza-kérdezéssel meg kell győződni. A cserét is dokumentálni kell. A dokumentálás megfelelő tartalmú nyilvántartólappal történik.


Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni a munkavállalóktól. Amennyiben a munkavállaló nem hordja, vagy nem rendeltetésszerűen használja a részére átadott egyéni védőeszközt, akkor figyelmeztetésben kell részesíteni. Többszöri szabályszegés után a munkavégzés alól fel kell függeszteni és a megfelelő szankciókat alkalmazni kell vele szemben. Az egyéni védőeszköz nem megy át a dolgozó tulajdonába elhasználódás esetén sem.


Az egyéni védőfelszerelések karbantartása, fertőtlenítése, tisztíttatása, esetleges javíttatása, valamint az elhasználódott eszközök selejtezése a munkáltató feladata. Javíttatás csak azzal végeztethető, akinek arra gyártásra joga van!


A veszélyes anyaggal szennyeződött egyéni védőeszközt a veszélyes anyagokra vonatkozó előírások szerint kel kezelni, illetve megsemmisíteni!
A munkavállaló köteles elfogadni a tisztított, fertőtlenített, illetőleg szabályszerűen javított egyéni védőfelszerelést is, ha az a funkciójának - tanúsított módon - megfelelő és az megfelelő méretű és kellő komfortú.

Az egyéni védőeszköz juttatása a munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése részeként. Nagyon lényeges, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét írásban rögzíteni kell, -itt tulajdonképpen egy formanyomtatványról van szó- melyet, mi biztosítunk.

 

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA

Az első lépés a kockázatértékeléshez és kockázatkezeléshez kapcsolódik, mert itt kerülnek megállapításra az egyes veszélyek és ártalmak, ezek mértéke és egyéb megoldásokkal történő lefedettsége. Amennyiben a kockázat kezelése más módon nem oldható meg, a munkavállalók részére, a kockázatértékelésben megállapított veszélyekkel szemben védelmet biztosító egyéni védőeszközt kell biztosítani! Az egyéni védőeszközök meghatározása szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

 

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

Rendkívül fontos, hogy az egyéni védőeszközök átadása-átvétele írásosan is megtörténjen és mind a munkáltató, mind a munkavállaló aláírása szerepeljen a dokumentumon. Sok esetben jogviták sarkalatos pontját képezi ezen dokumentum megléte vagy hiánya. Gondoljuk végig az esetet egy munkabaleset példáján. Ha a munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés elkerülhető lett volna egyéni védőeszköz használatával -az más kérdés hogy a sérült viselte-e vagy sem- és nem tudjuk megfelelően igazolni, hogy biztosítottunk a munkavállalónk részére megfelelő egyéni védőeszközt, komoly bajba kerülhetünk.

 Jogszabályi háttér


1. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről.

Mvt. 42. § A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében
b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;
Mvt. 44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet -amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik -zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések -szükség szerinti együttes -alkalmazásával kell  megvalósítani.
Mvt. 47. § A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyre, a technológiára, a munkaeszközre, az egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat (11. §) és szabvány tartalmazza.
Mvt. 54. § (7) g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Mvt.60. § A munkavállaló különösen köteles:
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni:

2. 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendeletaz egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3. 65/1999 EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.