MI AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSI SZABÁLYZATÁNAK A LÉNYEGE?


Az egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmszintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait. Az egyéni védőeszköz juttatása a munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése részeként. Nagyon lényeges, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét írásban rögzíteni kell, -itt tulajdonképpen egy formanyomtatványról van szó- melyet, mi biztosítunk.

 

MI ALAPJÁN KELL MEGHATÁROZNI AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKET?

Az első lépés a kockázatértékeléshez és kockázatkezeléshez kapcsolódik, mert itt kerülnek megállapításra az egyes veszélyek és ártalmak, ezek mértéke és egyéb megoldásokkal történő lefedettsége. Amennyiben a kockázat kezelése más módon nem oldható meg, a munkavállalók részére, a kockázatértékelésben megállapított veszélyekkel szemben védelmet biztosító egyéni védőeszközt kell biztosítani! Az egyéni védőeszközök meghatározása szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

 

KELL-E DOKUMENTÁLNI AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSÁT ÉS ÁTVÉTELÉT?

Igen, rendkívül fontos, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállaló aláírása szerepeljen a dokumentumon. Sok esetben jogviták sarkalatos pontját képezi ezen dokumentum megléte vagy hiánya. Gondoljuk végig az esetet egy munkabaleset példáján. Ha a munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés elkerülhető lett volna egyéni védőeszköz használatával -az más kérdés hogy a sérült viselte-e vagy sem- és nem tudjuk megfelelően igazolni, hogy biztosítottunk a munkavállalónk részére megfelelő egyéni védőeszközt, komoly bajba kerülhetünk.

 

Jogszabályi háttér!

1. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről.


Mvt. 42. § A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében
b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;
Mvt. 44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet -amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik -zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések -szükség szerinti együttes -alkalmazásával kell  megvalósítani.
Mvt. 47. § A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyre, a technológiára, a munkaeszközre, az egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat (11. §) és szabvány tartalmazza.
Mvt. 54. § (7) g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Mvt.60. § A munkavállaló különösen köteles:
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni:


2. 2/2002 SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről.


3. 65/1999 EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.