• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 30 646 1969

Munkavedelmi oktatás

MILYEN ESETEKBEN KELL MUNKAVÉDELMI OKTATÁST TARTANI?

  • a munkavállaló munkába állásakor
  • munkahely vagy munkakör megváltozása esetében
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
  • új technológia bevezetésekor

 

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁST MILYEN GYAKORISÁGGAL KELL MEGTARTANI?


Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként  -a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve- meg kell ismételni. Ez azt jelenti, hogy az oktatást semmiképpen nem lehet a dolgozóra terhelni (sem a magánideje csökkentésével, sem más anyagi hátrányt okozva). Az oktatás gyakorisága függ a munkakörtől, azaz a végzett tevékenység veszélyességétől. Célszerű valamennyi fizikai munkakörű dolgozót tényleges oktatásban részesíteni legalább évente. A nem fizikai munkakörben dolgozók (és termelésirányításban közvetlenül részt nem vevők) esetében a korábbi előírásoknak megfelelő forma is alkalmazható, azaz az oktatási tananyag elsajátításáról írásban nyilatkoznak.

 

MILYEN TÍPUSAI VANNAK A MUNKAVÉDELMI OKTATÁSNAK?


Teljekörű előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden "új belépőt", azaz munkába álláskor valamennyi munkavállalót.Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az ún. első munkahelyes dolgozókra, a rövid szakmai gyakorlattal rendelkezőkre, a diák munkát végzőkre, a társadalmi munkásokra, közmunkát, alkalmi munkát végzőkre.

Tematizált előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik új munkahelyre kerülnek, megváltozik a munkakörük, valamint a munkakörülmények változásakor, új technológia bevezetésekor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, a munkaeszköz átalakításakor az érintett munkavállalókat. A belső szabályozás további személyeket sorolhat e körbe (pl. hosszabb távollét után a munkába visszatérők: a kialakult gyakorlatnak megfelelően 6 havi távollét már indokol oktatást.)

Ismétlődő munkavédelmi oktatásban minden munkavállaló részesül, a munkáltató által meghatározott gyakorisággal.
Az ismétlődő oktatás célja a már megszerzett elméleti ismeretek felújítása és ha szükséges, a gyakorlati oktatás keretében elsajátítandó tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése (pl. balesetek, ellenőrzések, beszámolók tanulságai alapján).

Rendkívüli munkavédelmi oktatás célja, hogy az előírt aktuális alkalmon túlmenően, tanulságos esetekhez kötődően alkalmat biztosítson egy súlyos baleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset megelőzési kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható következtetések elemző megtárgyalása.

 

MIT TARTALMAZ A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS TEMATIKÁJA ÉS KI ÁLLÍTJA ÖSSZE?

 

A tematikát általánosságban a munkavédelmi szempontból fontos utasítások, szabályok képzik. Ezek részben jogszabályok vonatkozó részei (munkavédelmi rendeletek, veszélyes tevékenységek biztonsági szabályzatai, a munkavédelemmel összefüggő, pl. közlekedésbiztonsági, tűzrendészeti, egészségügyi, elsősegély-nyújtási, környezetvédelmi előírások), részben belső utasítások (ügyrendek, munkavédelmi szabályzat, a munkahelyre vonatkozó utasítások, technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítások, mentési, menekülési terv, üzemrend, stb.) műszaki dokumentációk, szabványok, egyéb kezelési előírások. A munkavédelmi oktatás tematikájának kidolgozása szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági képesítéssel rendelkező személy végezheti!
Rendkívül fontos, a későbbi esetleges jogviták elkerülése érdekében, hogy a munkavédelmi oktatások, megfelelő formában és tartalommal, írásban rögzítésre kerüljenek. Erre a célra, mi biztosítunk az Önök számára egy munkavédelmi oktatási naplót.

 

Jogszabályi háttér!

 

Mvt. 50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

Mvt. 51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.

Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor


elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként -a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve -meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Mvt. 60. § (1) A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.