A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatás megtartása rövid határidővel a vállalkozása profiljának megfelelően, teljes mértékben a vállalkozására szabott módon, az Ön igényeihez igazodva gyors lényegre törő módon, vagy részletesen, akár teszt íratással együtt. Amennyiben  szükséges projektor alkalmazásával.

 
Munkavédelmi oktatás


Akár 24 órán belül vállaljuk

a munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatás megtartását szükség szerint angol nyelven is

+36 30 646 1969

 

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait olyan színvonalon, hogy azt a munkavégzésük teljes tartama alatt készségszinten alkalmazni is tudják.

A munkavédelmi ismereteket első alkalommal a belépéskor kell oktatni, a betanítás időtartama alatt kell elsajátítatni és begyakoroltatni, majd a munkavégzés közben meghatározott időközönként kell az ismereteket felfrissíteni és megújítani. Rendkívüli esemény vagy baleset bekövetkezése indokolhatja, hatóság pedig elrendelheti rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartását.
A munkavédelmi oktatás fajtája a megvalósítását tekintve lehet elméleti és gyakorlati. Ezek tartalma az oktatás okától függ.

 

A munkavédelmi oktatásokhoz tematikát kell kidolgozni.
 

 

Minden a munkáltató által szervezett oktatás, tanfolyam, illetve továbbképzés tematikájába - annak fő tartalmától függetlenül - be kell iktatni a munkavédelmi témakört is.
A munkavédelmi oktatások megtörténtét, az ismeretek visszakérdezésének eredményességét hitelt érdemlően dokumentálni kell.

 

Kérje egyedi árajánlatunkat munkavédelmi oktatás megtartása kapcsán, mely a vállalkozás profiljának megfelelően, teljes mértékben a tevékenységre szabott módon, az előzetesen elkészített kockázatértékelés, munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, valamit a munkahelyen tapasztalt tényezők figyelembe vételével történik.
A hatékonyabb szemléltetés érdekében projektor alkalmazásával tesszük érdekessé, színessé a munkavédelmi oktatásokat. Az oktatási anyag elkészítése minden esetben az adott vállalkozás igényei szerint, teljes mértékben tevékenység specifikus módon történik. A munkavédelmi oktatásokat érdemes a tűzvédelmi oktatásokkal egy időben megtartani. Tűz-és munkavédelmi oktatás.
Munkavédelmi oktatás

 

 
 

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az elméleti munkavédelmi oktatást olyan helyiségben kell megtartani, ahol a hallgatóság zsúfolás mentesen elhelyezhető, és lehetőség van jegyzetelésre, az érthetőséget zaj nem zavrja, a megfelelő világítás, fűtés, szellőzés megoldott.


Gyakorlati munkavédelmi oktatást a munkavégzés helyszínén kell megtartani.

 

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Munkavédelmi oktatást oktatási tematika alapján kell tartani. Az elméleti munkavédelmi oktató olyan személy legyen, aki otthonos az oktatott témakörben és biztonsággal, jól tagolt érthetőséggel tudja elmondani az ismereteket.


A gyakorlati munkavédelmi oktató olyan személy legyen, aki ismeri, és kivétel nélkül alkalmazza is az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, továbbá legalább egy éves gyakorlattal rendelkezik a betanítandó munkakörben.

 

ÚJONNAN BELÉPŐ MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA

Munkavédelmi oktatás, az Ön igényei szerintÚjonnan belépő munkavállalónak számít a munkavédelmi oktatás szempontjából a nem fizikai munkakörből fizikai munkakörbe való átsorolás, továbbá a 180 naptári napon túli távollétről való visszatérés. Az újonnan belépő munkavállalónak munkavédelmi oktatása két részből áll, gyakorlati és elméleti munkavédelmi oktatásból.

 

ELMÉLETI MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Az újonnan belépő dolgozók elméleti munkavédelmi oktatását kijelölt munkatárs vagy munkavédelmi képviselő tartja.
A munkavédelmi oktatás időpontja a munkavállaló munkába állásának napján történik.
A munkavédelmi oktatás időtartama kb. 1 óra

Az elméleti munkavédelmi oktatás tartalma általánosságban kiterjed:

 • a munkavállalók jogaira-és kötelezettségeire,
 • a munkabaleset bejelentésével kapcsolatos kötelezettségeire, jogaira
 • egyéni védőfelszerelések juttatás rendje,
 • munkaeszközök, használati előírásainak ismertetése

 

GYAKORLATI MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Az újonnan belépő munkavállalónak gyakorlati munkavédelmi oktatását elsősorban a konkrét munkahelyen kell megtartani.
A gyakorlati munkavédelmi oktatást a tényleges munkába álláskor kell megkezdeni és annak a betanítás végéig be kell fejeződnie.
A gyakorlati munkavédelmi oktatás általános munkahelyi ismeretekre vonatkozó részét, a veszélyekről és ártalmakról, valamint az ellenük való védekezés módjáról szóló ismertetést a kijelölt munkatársak végzik.

A munkavédelmi oktatás tematikája:

 • a munkavállaló beosztásával összefüggő konkrét munkavédelmi ismeretekre, tapasztalatokra
 • munkahelyi kockázatok ismertetése és az ellenük történő védekezés módja
 • veszélyhelyzetek ismertetése
 • védőberendezések kialakítása, működése
 • egyéni védőfelszerelések és gyakorlati használatuk
 • üzemzavarok és elhárításuk
 • Az oktatás időtartama: a betanulás teljes időtartama.

 

VISSZAKÉRDEZÉS, MEGGYŐZŐDÉS AZ ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁRÓL

Az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban részesült munkavállalót elsajátított ismereteiről vissza kell kérdezni. Az elméleti munkavédelmi ismereteket és a gyakorlati munkavédelmi ismereteket az oktatással kijelölt személy kérdezi vissza.


A visszakérdezés az oktatást követően történik.
A megfelelőség tényét a munkavédelmi oktatási napló vagy dokumentációban a visszakérdező saját kezű aláírásával tanúsítja, vállalva ezzel a felelősséget az önálló foglalkoztatásért. Az elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismeretanyag elsajátítása, illetve visszakérdezése nem helyettesíti egymást!

 

ISMÉTLŐDŐ MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Annak érdekében, hogy a munkavállalók a megszerzett munkavédelmi ismereteket felfrissíthessék, továbbá, hogy az időközben történt jogszabályi változásokat és az előző munkavédelmi oktatás óta esetlegesen bekövetkezett munkabalesetek tanulságait megismerhessék, valamennyi munkakörben foglalkoztatott munkavállalót rendszeresen ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.


Ismétlődő munkavédelmi oktatást legalább évente egyszer kell tartani, időtartama szükség szerinti, de legalább egy óra.
Az ismétlődő munkavédelmi oktatást külön tematika alapján általában munkavédelmi szakember tartja meg.

 

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani, ha azt hatóság előírta vagy a munkáltató elrendeli. A rendkívüli munkavédelmi oktatás előírható valamennyi munkavállaló számára, de előírható egyes munkavállalói csoportok számára is.


A rendkívüli munkavédelmi oktatás tartalma egyedileg kerül megállapításra és az elrendelés okától függ.
A rendkívüli munkavédelmi oktatás időtartama előre nincs meghatározva, azt mindenkor szükség szerint kell megállapítani.
A rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartására az előadót egyedileg, alkalmanként kell kijelölni, illetve megbízni a témakörtől függően.

 

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁSOK DOKUMENTÁLÁSA

A munkavédelmi oktatásokat írásosan kell hitelt érdemlően nyilvántartani.
A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet sorszámozottan a munkavédelmi oktatást tartó személy állítja ki.
A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvek naprakész és hiánytalan vezetése elengedhetetlen több szempontból is.
A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyveket minimum öt évig kell megőrizni.

 

A DIÁKOK MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA

A tanév kezdetekor biztosítani kell, hogy a diákok a munkavédelmi előírásokat megismerjék.

A munkavédelmi oktatásnak ki kell terjednie:

 • az általános munkavédelmi ismeretekre,
 • az oktatási intézményre vonatkozó eseti munkavédelmi előírásokra,
 • a Munkavédelmi Szabályzat és mellékleteinek diákokat érintő részeire,
 • a vészhelyzet esetén végrehajtandó feladatokra,
 • a munkavédelmi előírások megszegésének következményeire, veszélyeire.

A szakmai gyakorlatokon részt vevő diákokat elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek részletei megegyeznek a fentebb részletesen ismertetett -szervezett munkavégzésre vonatokozó- munkavédelmi oktatással (előzetes, ismétlődő, rendkívüli, stb.).

Az oktatások megtörténtét naplókban kell rögzíteni.

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSOK TEMATIKÁJA

Az elméleti munkavédelmi oktatás tematikáját a munkavédelmi szakember dolgozza ki.
A gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát az adott terület vezetőjének kell kidolgoznia.
A kidolgozáshoz a munkavédelmi szakember ad iránymutatást.


Ugyancsak a munkavédelmi szakember dolgozza ki az ismétlődő munkavédelmi oktatások tematikáját.
A rendkívüli munkavédelmi oktatások tematikája mibenléténél fogva előre nem határozható meg, azt mindenkor a kijelölt vagy felkért előadó és a munkavédelmi szakember együttesen állapítja meg.


Az elméleti, gyakorlati és ismétlődő munkavédelmi oktatások tematikáját írásban kell rögzíteni és dokumentumként új tematika bevezetésétől számított öt évig megőrzi.

 Jogszabályi háttér!

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről.

Mukavédelmi törvény 55. § (1) *  A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Mukavédelmi törvény 52. § (1) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
(2) *  A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.

Mukavédelmi törvény 51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
(2) *  Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be.