TŰZVÉDELMI OKTATÁS, KÉPZÉS

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy valamennyi dolgozó a munkatevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát ismerje - munkába állítás előtt, majd az ismételt rendszeres tűzvédelmi oktatás keretein belül - elsajátítsa, és szükség esetén, meghatározott időn belül, a részére előírt foglalkozási ágban, munkakörben a tűzvédelmi szakvizsgát letegye.

Tűzvédelmi oktatás szervezése, végrehajtása a munkáltató feladata.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

 

 

Tűzvédelmi oktatás, munka és tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles minden dolgozóját a munkakörének megfelelő rendszeres tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben részesíteni. Az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek (vizsgáztatás, visszakérdezés) meg kell győződnie.

A tűzvédelmi oktatásról távol maradottak részére pót tűzvédelmi oktatást kell tartani. A tűzvédelmi oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező.

A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.


A tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll.

ÚJ MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI OKTATÁSA

Az új munkavállalókat leendő munkakörüktől függetlenül az általános ismereteket tartalmazó, valamint a tényleges munkahelyi környezettel és munkával kapcsolatos tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az új felvételes munkavállalók tűzvédelmi oktatását az ezzel a feladattal megbízott munkatárs végzi. Ez a feladat megjelenik a tűzvédelmi szabályzatban is.
A tűzvédelmi oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

 • munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére;

 • az általános és alapvető megelőző tűzvédelmi használati szabályokra, a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat konkrét előírásaira;

 • speciális tűzvédelmi követelményekre, az alkalmazott technológiával kapcsolatos tűzvédelmi előírásra, a munkafolyamat során felhasznált anyag tulajdonságára, illetve veszélyére;

 • a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendeltekre;

 • a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, tűz esetén teendőkre (mentési, oltási, kiürítési, stb. feladatok ellátására);

 • a tűzvédelmi berendezés, eszköz, felszerelés használatára, működtetésére, kezelésére, készülék elhelyezési helyére, a dohányzási és nyílt láng használati tilalom szabályának megtartására;

 • a kijárat, vészkijárat, a menekülési út és a kiürítési lehetőség (jelölésére) biztosítására, ember, anyag mentésére;

 • a tűzvédelmi szabály megszegésének jogkövetkezményére, a felelősségre vonásra.

A tűzvédelmi oktatás szempontjából új munkavállalónak kell tekinteni, és soron kívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót is, aki:

 • kilenc hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép;

 • tűzvédelmi szabálytalanság miatt a munkavégzéstől korábban eltiltott volt;

 • a társaság szervezeti egységén belül munkahelyet, vagy munkakört változtat.

MUNKAVÁLLALÓK ISMÉTLŐDŐ TŰZVÉDELMI OKTATÁSA

A létesítmény területén foglalkoztatott munkavállalókat évente ismétlődő - munkakörüknek megfelelő - tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
A tűzvédelmi oktatás megtartásáról munkáltató köteles gondoskodni.
A tűzvédelmi oktatást a kijelölt személy, tűzvédelmi megbízott, vagy felkérésre tűzvédelmi szakember végzi.

RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁS

Rendkívüli tűzvédelmi oktatást szükséges tartani:

 • ha olyan tűzeset, vagy tűz keletkezésével nem járó, de az alkalmazottak testi épségét vagy egészségét veszélyeztető esemény történt, amelynek tanulsága az alkalmazottak meghatározott körének okulásául szolgálhat;

 • továbbá, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történik.

A tűzvédelmi oktatás megtartását a munkáltató rendelheti el.

A TŰZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

A tűzvédelmi oktatást és az oktatott anyag elsajátításának tényét hitelt érdemlő módon a Tűzvédelmi Oktatási Naplóban naprakészen kell nyilvántartani.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi oktatás dátumát;

 • a tűzvédelmi oktatást tartó személy nevét;

 • a tűzvédelmi oktatásra kötelezett személyek névsorát;

 • a tűzvédelmi oktatáson résztvevők aláírását;

 • a tűzvédelmi oktatás tárgyát, ténylegesen megjelölve a témaköröket;

 • a tűzvédelmi oktatást tartó személy aláírását.

AZ AUTOMATA TŰZJELZŐ RENDSZERREL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK OKTATÁSA

A karbantartó szakcégnek évente tűzvédelmi oktatás keretein belül kell ismertetnie, a kijelölt munkatársak számára a tűzjelző rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókat. A tűzvédelmi oktatás tényét a résztvevők aláírásával írásosan kell rögzíteni az erre a célra rendszeresített naplóban.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, SZAKÉPZŐ ÉS KÖZÉPISKOLÁK, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TŰZVÉDELMI OKTATÁSA

Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

A tanév kezdetekor biztosítani kell, hogy a diákok a tűzvédelmi előírásokat megismerjék.

 

 

 

Tűzvédelmi oktatás iskolák, oktatási intézmények részére

A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie:

az általános tűzvédelmi ismeretekre,

az oktatási intézményre vonatkozó eseti tűzvédelmi előírásokra,

a Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek diákokat érintő részeire,

a tűz jelzésére, továbbá a tűz esetén tanúsítandó magatartásra,

a tűz keletkezése esetén végrehajtandó feladatokra,

a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire, veszélyeire.

 

 

A TŰZVÉDELMI OKTATÁS TEMATIKÁJA

Tűzvédelmi oktatási tematika, tűz és munkavédelmi oktatás9/2015. (III. 25.) BM rendelet  7 § (6) *  A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

 

A tűzvédelmi oktatás megtartása kapcsán kérje egyedi árajánlatunkat, melyet az Ön vállalkozása igényei szerint, az adott tűzvédelmi jellemzők szem előtt tartásával, tevékenységére szabott tartunk meg. A tűzvédelmi oktatási anyag elkészítése minden esetben az adott vállalkozás tűzvédelmi sajátosságai szerint, teljes mértékben tevékenység specifikus módon történik. Érdemes a tűzvédelmi oktatást a munkavédelmi oktatással egy időben megtartani.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1996. évi XXXI. törvény 22 § (3) *  A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.