KINEK KELL TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT KÉSZÍTENIE?
 

 • Gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyeknek
 • Jogi személyeknek ( a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek ).

Ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt, ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt üzemeltetnek vagy bérelnek, illetve ha kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

 

A fent felsoroltak:


Kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavállalóik, a jogszabályokban és a kötelezően előírt szabványokban foglaltakat betartsák, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

 

A tűzvédelmi szabályzat készítése és ismerete:

 

 • A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek, a tűzvédelmi szabályzatot, az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni.
 • Tartós próbaüzem esetén, - legfeljebb hat hónap időtartamban - ideiglenes szabályzat is készíthető.
 • A szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.
 • A szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles megismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásával igazolni.
 • A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a szabályzat tartalmát megismerjék.

 

A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

 

 • A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit.
 • A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint finanszírozására vonatkozó szabályokat.
 • A létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.
 • A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat.
 • Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételeket.
 • A tűzvédelmi oktatással és képesítéssel kapcsolatos előírásokat.
 • A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladataikat.

 

Jogszabályi háttér!

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

 

A kereskedelmi szálláshely meghatározása:

A szálláshely és a szálláshely-szolgáltatás definicióját a 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg.
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
A belkereskedelemről szóló törvény szerint a kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az 5-öt, az ágyak száma a 10-et, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az 5-öt meghaladja, továbbá a létesítmény megfelel a követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.